Giấy in hóa đơn bán hàng nhiệt k57

8.300,0 6.000,0